• 1396/6/25

      9:35:34

    لطفا ازدولت محترم تقاضامیکنیم به فکراشتغال جوانان و بانوان جویای کاردرشهرستان درگز باشند این شهرستان تاکنون در زمینه اشتغال هیچ پیشرفتی نداشته است وهرجابرای کارمیگردیم کارنیست لطفارسیدگی کنید