• 1397/7/15

      10:9:22

    آقای حجتی وزیر کشاورزی مردم نمی گویند بیایید میان ما؛ میگویند بروید پیش کشاورز ببینید صیفی جات وسبزی جات ومیوه جات خود راچند میفروشند !!! بعد بیا ئید میان مردم ببیند چند خریده اند.!!