• 1397/8/1

      11:0:58

    من برای یک زوجی که تازه ازواج کرده اند برای وام هردوآنها ضمانت کرده ام ، یکی ازآنهاازبانک ملی وام گرفت ،آن یکی از بانک کشاورزی وام گرفت بانک کشاورزی قوچان همه مارا فرستادبه محضر برای تصدیق امضااگر این قانونی چرابانکهای دیگراین راانجام نمی دهندچرا ؟