• 1396/6/25

      9:59:32

    آقای رئیس جمهور از تصمیمات اشتباه و تبلیغاتی پرهیز کنید و به فشارهای سیاسی توجه نکنید و جنسیت یا قومیت را لطفا مبنای انتخاب مدیر قرار ندهید.مدیر شایسته منفعتش به همه می رسد.