• 1397/7/9

      11:59:38

    درودبرغیرت شجاعت معرفت و سربازان اسلام که فقط به فکرجان کودکان ومردم بودند به غرور و معرفتان میبالم