• 1396/6/25

      9:31:19

    ظاهرا تنها راهکاردولتهای اخیر درعرصه اقتصاد بالا و پایین اوردن سود سپرده ها ودرپی ان اشفتگی بازار است که درهر صورت به ضرر مردم است